Specialistų pagalba

Specialioji pedagogė, logopedė Indrė Beniušienė

El. paštas: ibeniusiene@gmail.com

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandosNekontaktinės darbo valandos
Pirmadienis8.00 – 11.40 
Antradienis8.55 – 10.35 
Trečiadienis8.55 – 9.40 
Ketvirtadienis8.00 – 8.459.50 – 10.358.55 – 9.40 (konsultacinė valanda)10.55 – 11.40 (konsultacinė valanda)
Penktadienis 9.00 – 10.00 (kita veikla)

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

Teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams teikiama per pamokas;

Atlieka mokinių specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;

Bendradarbiaudamas su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), konsultuoja specialiųjų poreikių mokinius ugdymo klausimais;

Konsultuoja mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

Formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

LOGOPEDAS

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandosNekontaktinės darbo valandos
Pirmadienis 12.00 – 13.40 
Antradienis 10.55 – 13.40 
Trečiadienis  9.50 – 10.3512.55 – 13.40 10.55 – 11.40 (konsultacinė valanda)12.00 – 12.45 (konsultacinė valanda)
Ketvirtadienis 12.00 – 13.40 
Penktadienis  8.00 – 9.00 (kita veikla)

LOGOPEDAS:

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, teikia rekomendacijas tolimesniam ugdymui;

Rengia individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, programas;

Veda logopedines pratybas, jų metu šalia specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, lavina specifinius pažinimo procesus. Logopedinės pratybos vyksta ne pamokų metu;

Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius šių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiso;

Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui, kalbinių gebėjimų lavinimui bei taiko specialiosios pedagogikos naujoves;

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentaciją;

Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.