Specialistų pagalba

Mokyklos socialinė pedagogė Saulė Miežienė.

Kontaktai. el. paštas: saule@lygumu.lt, tel. 8616 08946.

 Pirmadienis  Antradienis  Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis  
Kontaktinės valandos    8.00-17.00    8.00-16.00    8.00-16.00    8.00-16.00    8.00-16.00

Socialinio pedagogo veiklos tikslas –  atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais

Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:    

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Specialioji pedagogė, logopedė Indrė Beniušienė

El. paštas: ibeniusiene@gmail.com

Savaitės dienosDarbo laikas
Pirmadienis8.50-11.50
12.50-13.50
Antradienis8.00-8.50
9.50-13.40
Trečiadienis8.50-10.50
12.40-14.00
Ketvirtadienis8.00-11.40
Penktadienis8.50-10.00
11.00-12.10

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

Teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams teikiama per pamokas;

Atlieka mokinių specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;

Bendradarbiaudamas su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), konsultuoja specialiųjų poreikių mokinius ugdymo klausimais;

Konsultuoja mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

Formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

LOGOPEDAS:

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, teikia rekomendacijas tolimesniam ugdymui;

Rengia individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, programas;

Veda logopedines pratybas, jų metu šalia specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, lavina specifinius pažinimo procesus. Logopedinės pratybos vyksta ne pamokų metu;

Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius šių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiso;

Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui, kalbinių gebėjimų lavinimui bei taiko specialiosios pedagogikos naujoves;

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentaciją;

Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.


Mokytoja-(s) padejėja-(s) Daiva Švambarienė

Darbas su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, klasės vadovu, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais. Mokytoja-(s) padejėja-(s) padeda ugdytiniui ar ugdytinių grupei:

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), Lygumų pagrindinėje mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • paaiškina auklėtojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • bendradarbiaudamas su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko.
 • padeda pedagogui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Taip pat dalyvauja VDM užsiėmimų veiklose, kur vaikai ruošia namų darbus, daro darbelius, lavina savo kalbėseną, rašyseną, judesius, koordinaciją ir pan.